جواز علی

علی بن ابی طالب در بهشت کنار حوض( کوثر )است کسی وارد بهشت نمی شود ایا با جواز علی.

اسکن مدارک:ازکتاب مناقب امیر المومنین علی ابن ابی الب ابن از معازلی صفحه93

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

خوب است.